تفریحات سالم (طنز)

تفریحات سالم

tafrih[WwW.Kamyab.IR]

بگو دوچرخه ………. سیبیل بابات میچرخه
بگو فرانسه ……….. بابات قد آدامسه
بگو خاک انداز …………. خودتو جلو بی انداز
بگو متکا ……………. بخور از این کتک ها
بگو دیوونه …………….. نصفه تون تونیت بیرونه ، تو کوچه آویزونه
بگو باد بزن …….. برو سره کوچه داد بزن
بگو پنیر ………….. برو یه گوشه بمیر
بگو شامپو ………………. بیا بغلم گامبو
بگو سه هفتا،بیست یکی ……… خاک تو سر تو یکی
بگو چاقو ……………. برو بچه دماغو
بگو اشرف …….. دلم برات قش رفت.
از تفریحات سالم ما :)))

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه